Kitap Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 23-36 Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 23-36 Cevapları, 10. Sınıf İngilizce Gizem Yayınları 2.Ünite  Plans Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları

İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 2.Ünite  Plans Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

A. Label the pictures with the celebration types in the list below.

A. Aşağıdaki listeden kutlama türleri ile resimleri eşleştirin.

fancy dress party – Kıyafet partisi

wedding ceremony – wedding ceremony

dinner party – akşam yemeği partisi

graduation ceremony –Mezuniyet töreni

birthday party – doğum günü partisi

garden party – bahçe partisi

wedding anniversary – evlilik yıldönümü

surprise party – sürpriz parti 

housewarming party – hoşgeldin partisi

B. Discuss the following questions in pairs.

B.Aşağıdaki soruları arkadaşlarınızla birlikte tartışın.

1.Ülkende hangi kutlama türleri popüler?

2. Ailendeki kişilerin doğum günlerini kutlar mısın?

3. Bir parti düzenlerken aşağıdakilerden hangilerini dahil edersin? 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

A. Watch the video. What type of celebration are Amy, Betty and James organizing? Choose the correct answer. (Video 2.1)

A. Videoyu izleyin. Amy, Betty ve James ne tür bir kutlama organize ediyor? Doğru cevabı seçin?

B. Watch the video again and choose the correct answer.

B. Videoyu tekrar izleyin ve doğru cevabı seçin.

Discuss the following questions in pairs.

Arkadaşlarınızla beraber aşağıdaki soruları tartışın.

1.Yes we do – Evet kutlarız. No we don’t – Hayır kutlamayız.

2. Yes I have. They felt very happy. – Evet düzenledim. Onlar çok mutlu hissettiler.

Read the sentences from the video. Pay attention to the idioms in bold. Use your own words and write their meanings.

Videodan cümleleri okuyun. Koyu yazılmış deyimlere dikkat edin. Kendi kelimelerinizle anlamlarını yazın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

A. Listen to the extracts from the video. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.1)

A. Videodan alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrar edin.

B. Listen to these short extracts. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.2)

B. Kısa alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrar edin.

C. Work in pairs. Act out the extracts in activity B. Then change roles and act them out again.

C. Arkadaşınızla beraber aktivite B’deki alıntıları canlandırın. Sonra rolleri değişin ve tekrarlayın.

SPEAKING – 1

A. Read the expressions below. You can use them when you make plans with other people.

A. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Başkalarıyla plan yaparken bunları kullanabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

B. Work in pairs. Read the following instructions and role-play the situation.

B.Arkadaşınızla beraber aşağıdaki talimatları izleyin ve durumu canlandırın.

+Sınavlardan aldığınız notları kutlamak için Cumartesi günü en yakın arkadaşınızla dışarı çıkmayı planladığınızı hayal edin. Arkadaşınızla beraber plan yapın.

+ Resimlere bakın ve Cumartesi öğleden sonra ve akşam gideceğiniz yerler hakkında bir konuşma yapın.

+Aktivite A’daki ifadeleri kullanın. Sırayla tavsiyede bulunun, kabul edin, reddedin.

+Beraber iki tane yere karar verin.

+Gideceğiniz yerlerin neden güzel olduğunu söyleyin.

+Konuşmalarınızı sınıfta arkadaşınızla canlandırın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

A. Read the dialogue below. Can you guess the meaning of this expression?

A. Aşağıdaki diyaloğu okuyun. Bu ifadenin anlamını tahmin edebilir misiniz? 

B. Read the dialogue again and match these idioms with their meanings.

B. Diyaloğu tekrar okuyun ve bu deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

While You Listen

A. Listen to Mandy and Alex. Circle the correct alternative. (Audio 2.3)

A. Mandy ve Alex’i dinleyin. Doğru seçeneği daire içine alın.

B. Listen to the conversation again. Look at the table and fill in the missing information.

B.Konuşmayı tekrar dinleyin. Tabloya bakın ve eksik bilgileri doldurun.

C. Listen again and correct the mistakes in the following sentences.

C.Tekrar dinleyin ve aşağıdaki cümlelerdeki yanlışları düzeltin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

D. Listen to the following conversations and fill in the missing words. (Audio 2.4)

D. Aşağıdaki konuşmayı dinleyin ve eksik kelimeleri doldurun.

E. Listen again and check your answers.

E. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin

F. Work in pairs. Act out the conversations. Then change roles and act them out again.

F.Arkadaşınızla beraber, konuşmayı canlandırın Sonra rolleri değişin ve tekrarlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Work in pairs. Prepare your video blog entry.

Arkadaşınızla beraber video blog içeriğinizi hazırlayın.

A. Think about your plans for the future. First, make notes below. Add some details about your future career. Present your plans to the class.

A. Gelecekteki planlarınızı düşünün. Önce aşağıya notlar alın. Gelecekteki kariyeriniz hakkında detayları ekleyin. Planlarınızı sınıfa sunun.

B. Choose a famous person. Imagine you are that person and think about your future plans.
Then work in groups of 4. Present your plans in turn.

B. Ünlü birini seçin. O kişi olduğunuzu hayal edin ve gelecekteki planlarınızı düşünün Sonra 4 kişilik gruplar halinde sırayla planlarınızı sunun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

C. Work in pairs. Match the sentences to make the dialogues and then act them out.

C. Arkadaşınızla beraber diyalog oluşturmak için cümleleri eşleştirin ve diyaloğu canlandırın. 

D. Work with a different partner. Use your own words to complete the dialogues and act them out.

D. Başka bir arkadaşınla beraber diyaloğu tamamlamak için kendi cümlelerinizi kullanın ve canlandırın.

DISCUSSION TIME

Work in groups of 4 and discuss the questions.

4 kişilik gruplar halinde soruları tartışın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

E-PORTFOLIO ENTRY

Read the instructions below and do your project.

Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yazın.

Read the following paragraph and write the advantages of planners.

Aşağıdaki paragrafı okuyun ve not defterinin avantajlarını yazın.

AJANDALAR

Günlük, haftalık veya aylık ajandalar kullanabilirsiniz. Ajandalara önemli olayların ve görevlerin listesini yazabilirsiniz. Ajandalar size bir kaç yönden faydalıdır. İlk olarak , hayatınızı kolaylaştırır çünkü hatırlamanız gereken her şeyi yazarsınız ve hiçbir şeyi unutmazsınız. Böylece hayatınızdan stresi çıkarırsınız. İkinci olarak daha organize olursunuz ve zamanı boşa harcamazsınız. Böylece ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Üçüncü olarak, bir görevi tamamladığınızda üzerini çizer ve ajandadan çıkarırsınız bu sayede kendinize güven duygusu hisseder ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için inancınızı arttırmış olursunuz. Sonuçta ajandalar hayatınızı organize etmede çok faydalıdır.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

A. Read Dora’s planner below and circle the correct alternative.

A. Dora’nın aşağıdaki notlarını okuyun ve doğru alternatifi daire içine alın.

B. Read the planner again. Which of the following information can we infer about Dora? Tick
(√) the correct statements.

B. Not defterini tekrar okuyun. Dora’nın hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini çıkarabiliriz? Doğru ifadeyi işaretleyin.

C. Read the statements below. Then read Dora’s planner for the next day again and circle T for
true or F for false for each statement.

C.Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Sonra Dora’nın sonraki gün için aldığı notları okuyun ve doğrular için (T) , yanlışlar için (F) seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

D. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education?

D. Aşağıdaki metni okuyun. Metin Aldin’in eğitimi hakkındaki planları içeriyor mu? 

E. Work with your partner. Read the text again. Take turns to talk about Aldin’s plans.

E. Bir arkadaşınızla beraber metni tekrar okuyun. Sırayla Aldin’in planlarından bahsedin. 

F. Which of the following can we infer from the text? Choose the correct answer.

F. Aşağıdakilerin hangisini metinden anlayabiliriz. Doğru cevabı seçin.

G. Read the text again and pay attention to the words in bold. Match them with their meanings
(a-c).

G. Metni tekrar okuyun ve koyu yazılmış kelimelere dikkat edin. Anlamları ile eşleştirin.

A. Discuss the following question with your partner. Aldin’s dream is to take part in the Olympic Games. What’s your dream?

A.Aşağıdaki soruyu arkadaşınızla tartışın.

B. Imagine you have the chance to represent your country on the international platform. Would you like to choose any of the following areas? If yes, which one(s)? Why?

B. Uluslararası bir platformda ülkenizi tanıtacağınızı hayal edin. Aşağıdaki alanlardan birini seçer misiniz? Cevabınız evet ise hangisini seçersiniz? Neden?

++ I want to represent my country in science competitions, because I want to be scientist.

sporting events – spor etkinlikleri
talent contests – yetenek yarışmaları
science competitions – bilim yarışmaları
chess competitions – satranç yarışmaları
music competitions  – müzik yarışmaları
beauty contests – güzelik yarışmaları 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

A. Write a paragraph about your future plans in your notebook.

A. Gelecekteki planlarınız hakkında defterinize bir paragraf yazın.

B. Work in pairs. Exchange your notebooks and check each other’s paragraph for grammar and spelling mistakes.

B. Arkadaşlarınızla beraber defterlerinizi değişin ve yazdığınız paragrafları gramer ve yazım hataları yönünden inceleyin.

A. Read the following conversations. Pay attention to the proverbs in italics.

A. Aşağıdaki konuşmaları okuyun, eğik yazılmış ata sözlerine dikkat edin.

B. Read the conversations again. Match the proverbs with their meanings.

B. Konuşmaları tekrar okuyun. Atasözlerini anlamları ile eşleştirin.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu