Kitap Cevapları

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları

Bilim Kültür Yayınları 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı için 3.Ünite sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

a. Do you like reading biographies of famous people?
a. Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misin?
Yes, I like to read celebrity biographies.
Evet, ünlülerin biyografilerini okumayı seviyorum.
b. Whose biography did you last read?
b. En son kimin biyografisini okudunuz?
I read Aziz Sancar’s biography.
Aziz Sancar’ın biyografisini okudum.
2 Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs.One verb is extra.
2.Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil fazladır.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

1.Listen and fi ll in the blanks.
1.Boşlukları dinleyin ve doldurun.
2.Listen to the recording again and answer the questions.
2.Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
3.Listen and circle the correct option.
3.Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

1.Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past events and experiences. Search the Internet if you need help.
1.İkili çalışın. Verilen anahtar soru kelimelerini kullanın, geçmiş hakkında sorun ve cevaplayın olaylar ve deneyimler. Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.
2.Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer
about them with your friend.
Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Sonra sor ve cevapla
arkadaşınla onlar hakkında.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

1.Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give
some information about them.
1. Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsan ver onlar hakkında bazı bilgiler.
2.Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
a. What is the text about?
a. Metin ne hakkında?
It tells about the lives of important people.
Önemli insanların hayatlarını anlatır.
b. Who are they?
b. Onlar kim?
Louis Braille and Alexsander Graham Bell are inventor. Mehmet II is a sultan.
Louis Braille ve Alexander Graham Bell mucitlerdir. II Mehmed bir padişahtır.
c. What did they do?
c. Onlar ne yaptı?
Louis Breille used his fingers to slide over a pattern. Alexsander Graham Bell invention of the telephone. Mehmet II conquerd the İstanbul in 1453.
Louis Breille, bir model üzerinde kaymak için parmaklarını kullandı. Alexsander Graham Bell telefonun icadı. II.Mehmet, 1453’te İstanbul’u fethetti.
3.Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.
3. Kitaplarınızı açın, biyografileri dinleyin ve okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları
4.Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.
İkili çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından egzersizleri yapın.
a.Write True (T) or False (F) according to the dialogue.
Diyaloğa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

b.Read the dialogue again and fi ll in the chart.
Diyaloğu tekrar okuyun ve grafiği doldurun.
5.Read the extracts and put them in the correct order.
Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

6.Read the paragraphs and match them with the people in the pictures.
Paragrafları okuyun ve resimlerdeki insanlarla eşleştirin.
7.Read the sentences and put them in the correct order.
Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

1.Make sentences by using the clues given in the box. Then, discuss with your friend and fi nd out who he / she is.
Kutuda verilen ipuçlarını kullanarak cümleler kurun. Sonra görüşün
arkadaş ve onun kim olduğunu öğren.
Now, search the Internet and fi ll in the charts about two celebrities’ life stories.
Then, work in pairs, ask and answer.
Şimdi, internette arama yapın ve iki ünlünün hayat hikayeleriyle ilgili tabloları doldurun. Ardından ikili çalışın, sorun ve cevaplayın.
2.Search the Internet and fi nd Albert Einstein’s biography. Then, ask and
answer about his life.
İnternette arama yapın ve Albert Einstein’ın biyografisini bulun. O zaman hayatı hakkında sor ve cevapla.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları

Write a short paragraph about the important events in a famous person’s life.
Check the example.
Ünlü bir kişinin hayatındaki önemli olaylar hakkında kısa bir paragraf yazın.
Örneği kontrol edin.
Choose a scientist or a historical fi gure, do a research about his / her life and write a short biography about him / her as in the
following example.
Bir bilim insanı veya tarihi bir figür seçin, onun hakkında bir araştırma yapın.
yaşamı ve onun hakkında kısa bir biyografi yazın. aşağıdaki örnekteki gibi.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları

1.Do the puzzle.
1. Bulmacayı yapın.
a A reward for winning a contest or competition.
a Bir yarışma veya yarışmayı kazanmanın ödülü.
b Being without anyone else.
b Başkası olmadan olmak.
c To stop living, to pass away.
c Yaşamayı bırakmak, vefat etmek.
d Someone who has unusual and impressive intelligence.
d Olağandışı ve etkileyici zekaya sahip biri.
e To go from one residence or location to another.
e Bir konut veya yerden diğerine gitmek için.
f To bring up children.
f Çocuk yetiştirmek.
g To receive a diploma.
g Diploma almak için.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları

2.Write Bill’s biography using the, keywords given below.
2. Aşağıda verilen anahtar kelimeleri kullanarak Bill’in biyografisini yazın.
3.Write a short paragraph about one of your family members. Use the words in
the box to help you.
Aile üyelerinizden biri hakkında kısa bir paragraf yazın. Size yardımcı olacak kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları

4.Match the questions with the correct answers and complete the dialogue. One question is extra.
4.Soruları doğru cevaplarla eşleştirin ve diyaloğu tamamlayın. Bir soru fazladan.
5.Listen and put the sentences in chronological order.
5. Cümleleri kronolojik sıraya göre dinleyin ve yerleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları

6.Read the extracts and match them with the pictures.
Özetleri okuyun ve resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları

7.Read Elvis Presley’s biography.
Elvis Presley’in biyografisini okuyun.
a.Complete the sentences.
Cümleleri tamamlayın.
b.Answer the questions.
Soruları cevaplayın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları
8 Do the quiz!
8 Testi yapın!
9.Answer the questions.
Soruları cevaplayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu