Kitap Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

İngilizce MEB Yayınlarının yapmış olduğu 9.sınıf ders kitabı sayfa 2.ünite arasındaki cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan cevaplar özenle hazırlanıp sunulmuştur.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 26 CEVAPLARI

1. Label the parts of the house on the picture . / Evin bölümlerini resmin üzerine etiketleyin.
2. Complete the word map with the missing words from the box. / Kelime haritasını kutudaki eksik kelimelerle tamamlayın.
Kelimelerin Türkçe Anlamları
bathroom – banyo kitchen – mutfak
garden – bahçe bedroom – yatak odası
living room – oturma odası study room – çalışma odası
garege – garaj balcony – balkon
Fridge – buzdolabı cooker – ocak
cupboard – dolap wardrobe – giysi dolabı
sofa – kanepe armchair – koltuk
carpet – halı closet – dolap
both – her ikisi de bookcose – kitaplık

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 27 CEVAPLARI

3.Listen to Andy and Sue talking about their rooms.Label the pictures with their names.
3. Andy ve Sue’nun odaları hakkında konuşmalarını dinleyin. Resimleri isimleriyle etiketleyin.
4.Listen to the dialogue again. Write true (T) or false (F).
4. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru (T) veya yanlış (F) yaz.
5.Tick the true statements for you.
5. Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin.
(…) 1. My favourite place is my room. – En sevdiğim yer benim odam.
(…) 2. My room is always tidy. – Odam her zaman düzenlidir.
(…) 3. There are posters on the walls. – Duvarlarda posterler var.
(…) 4. There is a sign on my room door. – Odamın kapısında bir işaret var.
(…) 5. I share my room with my sisters/brothers. – Odamı ablam7 abim ile paylaşıyorum.
6.Work in pairs. Ask and answer questions about your rooms as in the example below.
6. İkili çalışın. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi odalarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
7. Work ın groups. Bring a photo of your room and compare.
7. Gruplarla çalışın. Odanızın bir fotoğrafını getirin ve karşılaştırın.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 28 CEVAPLARI

1.Write the words under the correct pictures.
1. Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.
next to – bitişik yanında between – arasında
under – altında ın front of -önünde
behind – arkasında in – içinde
near – yakınında on – üzerinde
2.Work in pairs. Look at the picture below. Ask and answer the questions as in the example.
2. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki resme bakın. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.
Where is the cupboard ? / It’s near the armchair.
Dolap nerede? / Koltuğun yanında.
Where is the lamp ? / It’s between the window and the sofa.
Lamba nerede ? / Pencere ve kanepe arasında.
Where is armchair ?/ It’s near the coffee table.
Koltuk nerede? / Sehpanın yanında.
Where are the flowers? / They’re in the vase
Çiçekler nerede? / Vazonun içindeler
Where is the vase ? / It’s on the coffee table.
Vazo nerede? / Sehpanın üzerinde.
Where are the cushions? / They are on the sofa
Minderler nerede? / Kanepede oturuyorlar.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 29 CEVAPLARI

3.Read the text about William’s room and complete the sketch of it.
3. William’ın odası hakkındaki metni okuyun ve taslağını tamamlayın.
4.Read the text again and complete the sentences.
4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.
1. The colour of the carpet is ….dark blue….
2. There is an alarm clock on the ………bedside table….
3. William’s model planes are on the ….shelves….
4.William’s …….watches, wristbands…… and …….keys………… are in the wooden box.
5.Read again. Choose the correct option.
5. Tekrar okuyun. Doğru seçeneği seçin.
6.Look at Liya’s room below and tell the differences between William’s room and here.
6. Aşağıdaki Liya’nın odasına bakın ve William’ın odası ile arasındaki farkları anlatın.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 30 CEVAPLARI

7a. Read the e-mail, put the paragraphs (A-C) in the correct order.
E-postayı okuyun, paragrafları (A-C) doğru sıraya koyun.
b.Write an e-mail to your e-pal describing our house / flat. Use the e-mail in exercise 7a as a model.
b. E-arkadaşınıza evimizi / dairemizi anlatan bir e-posta yazın. E-postayı egzersiz 7a’da bir model olarak kullanın.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 31 CEVAPLARI

Answer the questions.
Soruları cevaplayın.
Different Shelters Different Cultures
Farklı Barınaklar Farklı Kültürler.
1. What is a futon?
1. Şilte nedir?
2. Who has got a colourful room?
2. Kimin renkli odası var?
3. Why is the white colour popular in Sweden?
3. Beyaz renk İsveç’te neden popüler?
4. Which room is your favorite? Why?
4. En sevdiğiniz oda hangisi? Neden?

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 32 CEVAPLARI

1.Match the words with the pictures.
1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.
1.pharmacy – eczane
2. library – kütüphane
3. theatre – tiyatro
4.supermarket – süper market
5. bank – banka
6.hospital – hastane
7. museum – müze
8.shopping mall – Alışveriş Merkezi
9. cafe – cafe
10. leisure centre – eğlence merkezi
2.Complete the sentences with the correct places.
2. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayın.
1. We see the historical objects in a ……….
2. We buy food and drinks from a …………
3. There are fun facilities in a ………….
4. We see a play or a musical at a ………
5. We read books or study in a …………
6. There are different stores in a ………
7. We buy medicine from a ……………

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 33 CEVAPLARI

3.Listen to Laurs and Susan talking about Susan’s neighbourhood in Leeds. Choose the correct options.
3. Laurs ve Susan’ın Susan’ın Leeds’teki mahallesi hakkında konuşmalarını dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.
4.Listen to the dialogue again. Tick the correct boxes.
4. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru kutuları işaretleyin.
5.Listen again and label the places in the picture.
5. Tekrar dinleyin ve resimdeki yerleri etiketleyin.
6.Work in pairs. Ask and answer questions about your neigbourhood.
6. Çiftler halinde çalışın. Mahalleniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 34 CEVAPLARI

1.Look at the cities. Compare Tokyo and Vienna as in the example below.
1. Şehirlere bakın. Tokyo ve Viyana’yı aşağıdaki örnekteki gibi karşılaştırın.
safe – güvenli quiet – sessiz
green – yeşil crowded – kalabalık
busy – meşgul unsafe – güvensiz
lively – canlı old – yaşlı
boring – sıkıcı modern – modern
2.Read the e-mail. Answer the questions.
2. E-postayı okuyun. Soruları cevapla.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 35 CEVAPLARI

3.Read the e-mail again and write true (T) or false (F).
3. E-postayı tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
4.Choose the correct option and complete the sentences.
4. Doğru seçeneği seçin ve cümleleri tamamlayın.
5.Make sentences comparing Leeds and Siena.
5. Leeds ve Siena’yı karşılaştıran cümleler kurun.
Cheap – ucuz
busy – meşgul
boring – sıkıcı
big – büyük
small – küçük
expensive – pahalı
lively – canlı
quiet – sessiz
6.Look at Susan’s neighbourhood in Siena. Write a paragraph to describe it.
6. Susan’ın Siena’daki mahallesine bakın. Açıklamak için bir paragraf yazın.


.

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 36 CEVAPLARI

7.Look at the pictures below and read the information about the two cities. Then fill in the missing parts of the chart comparing the two cities below.
7. Aşağıdaki resimlere bakın ve iki şehir hakkındaki bilgileri okuyun. Ardından aşağıdaki iki şehri karşılaştırarak grafiğin eksik kısımlarını doldurun.
Population – nüfus
area – alan
climate – iklim
big / small – büyük / küçük
hot / cold – sıcak / soğuk
modern / old – modern / eski
quiet / busy – sessiz / meşgul

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu