Kitap Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayınlarının yapmış olduğu İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde Öğün yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 22 CEVAPLARI
1. What do we call these shops in the photos? Write the correct names in the box. Then, answer: What can you buy from them? Write 3 things.
1. Fotoğraflarda bu dükkanlara ne diyoruz? Kutuya doğru isimleri yazın. O halde cevap verin: Onlardan ne satın alabilirsiniz? 3 şey yazın.
baker’s – fırıncı butcher’s – kasap
chemist’s – kimyager newsagent – gazete bayii

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 23 CEVAPLARI
2. Answer: Would you like to live in a city or a town? Why?
2. Cevap: Bir şehirde mi yoksa bir kasabada mı yaşamak istersiniz? Neden?
3. Which places are there in Matthew’s town? Watch or listen to the dialogue and tick.
3. Matthew’un kasabasında hangi yerler var? Diyaloğu izleyin veya dinleyin ve işaretleyin.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 24 CEVAPLARI

4. Listen again and answer the questions.
4. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
5. Work in pairs. Ask and answer questions, describe and compare your environments.
5. İkili çalışın. Soru sorun ve cevaplayın, ortamlarınızı tanımlayın ve karşılaştırın.
6. Answer: What kind of places are there in your street?
6. Cevap: Sokağınızda ne tür yerler var?
7. Read the text on the next page and answer: Is there traffic in the Castle Street?
7. Sonraki sayfadaki metni okuyun ve cevaplayın: Castle Street’te trafik var mı?

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 25 CEVAPLARI

Our town is older and more beautiful than the neighbouring towns. There is a square in
the town centre. It’s called Market Square because there is a market there every morning. Once
a year there is a folk festival in Market Square, too.
The statue is the symbol of the square. It stands in the middle of a pond and people throw
coins in that pond. It is the statue of the last mayor of the town. Everyone liked him very much
because he treated townspeople fairly and equally. When you look at the apartment buildings in
the square, you would like to live in one of them. They are famous for the best view in the town.
At the end of the square, there is a museum. There are old photographs of the town in it.
All the shops and houses were smaller than they look now. There weren’t any restaurants in
the square then, but now there are some great restaurants. Opposite the restaurants, there is a
theatre, a bookshop and a hairdresser’s. The Opera House is on the corner of the square. Next
to the Opera House, there is a hotel and behind them, there is a car park in the Castle Street.
Castle Street is a pedestrian street with a lot of shops; music shops, clothes shops and shoe shops. When you turn right from Castle Street, you will see the park between the train station and the bus station.

8. Read the text again and answer these questions.
8. Metni tekrar okuyun ve bu soruları cevaplayın.
All over town: in, across or to many places in a city or town.
Şehrin her yerinde: bir şehir veya kasabanın içinde, karşısında veya birçok yerde.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 26 CEVAPLARI

9. Describe and compare your environment with another one in simple sentences.
9. Çevrenizi basit cümlelerle tanımlayın ve diğeriyle karşılaştırın.
10. Answer: Would you like to move to a different house / neighbourhood / town? Why?
10. Cevap: Farklı bir eve / mahalleye / kasabaya taşınmak ister misiniz? Neden?
11. Listen to the dialogue and answer: What are the neighbours like?
11. Diyaloğu dinleyin ve cevabı: Komşular nasıldır?

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 27 CEVAPLARI

12. Listen again and write true (T) or false (F).
12. Tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
13. Listen again and make a note of the words/phrases that tell location/direction.
13. Tekrar dinleyin ve yeri / yönü söyleyen kelimeleri / cümleleri not edin.
14. What do you have in your room? Read the sample sentences and describe it to your friends.
14. Odanızda ne var? Örnek cümleleri okuyun ve arkadaşlarınıza anlatın.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 28 CEVAPLARI

15. Answer: Are there any parks or gardens in your neighbourhood?
15. Cevap: Mahallenizde park veya bahçe var mı?
16. Read the first and the last sentence of every paragraph in the e-mail and answer: What is the e-mail about?
16. E-postadaki her paragrafın ilk ve son cümlesini okuyun ve cevaplayın: E-posta ne hakkında?
17. Fill in the blanks in the e-mail with suitable prepositions as in the example.
17. E-postadaki boşlukları örnekteki gibi uygun edatlarla doldurun.
18. Read the text again and write answers to these questions in your notebook.
18. Metni tekrar okuyun ve bu soruların cevaplarını defterinize yazın.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 29 CEVAPLARI

19. Work in pairs. Talk to your friend and compare people, places and objects in or around your house.
19. İkili çalışın. Arkadaşınızla konuşun ve evinizin içindeki veya çevresindeki insanları, yerleri ve nesneleri karşılaştırın.
20. Listen and repeat the words in Part A and notice the /i/ and /i:/ sounds. Read Part B yourself and write the sounds in paranthesis. Then, listen to Part B and check
your pronunciation.
20. Bölüm A’daki kelimeleri dinleyip tekrarlayın ve / i / ve / i: / seslerine dikkat edin. Bölüm B’yi kendiniz okuyun ve sesleri parantez içinde yazın. Ardından, Bölüm B’yi dinleyin ve kontrol edin.
21. Fill in the chart on the next page comparing the cities in Turkey or in different countries.
21. Bir sonraki sayfada Türkiye’deki veya farklı ülkelerdeki şehirleri karşılaştıran tabloyu doldurunuz.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 30 CEVAPLARI

22. Answer: What do you do if you don’t know an address?
22. Cevap: Bir adresi bilmiyorsanız ne yaparsınız?
23. Listen to the information about directions in the dialogues. Find the bookshop, café and the cinema on the chart.
23. Diyaloglardaki talimatlarla ilgili bilgileri dinleyin. Grafikte kitapçı, kafe ve sinemayı bulun.

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 31 CEVAPLARI

24. Work in pairs. Look at the chart in part 23 again. Ask and answer to locate the statue and the fountain and ask for the directions to the post office, theatre and the bus station. Use the clues.
24. İkili çalışın. 23. bölümdeki tabloya tekrar bakın. Heykeli ve çeşmeyi bulmasını isteyin ve cevaplayın ve postane, tiyatro ve otogar için yol tarifini sorun. İpuçlarını kullan.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu