Kitap Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları Gizem Yayınları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları Gizem Yayınları, Tüm sayfaların resimli cevapları ve Türkçe açıklamaları çözümlü.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 3.Ünite LEGENDARY
FIGURES cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 3.Ünite LEGENDARY FIGURES Sayfa 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

A. Listen to the text. Which legendary figure is it about? Choose the correct answer. (Audio 3.1)

A. Metni dinleyin. Hangi efsanevi figür hakkında? Doğru cevabı seç. (Ses 3.1)

B. Read the statements below. Then listen to the text again and circle the correct answer.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından metni tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.

C. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.2)

C. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.2)

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

D. The following words are from the story in the pictures. Do you know what they mean? Use a dictionary if you need to. 

D. Aşağıdaki kelimeler resimlerdeki hikayeden alınmıştır. Ne anlama geldiklerini biliyor musun? Gerekirse bir sözlük kullanın.

E. Listen to the story and number the pictures. (Audio 3.3)

E. Hikayeyi dinleyin ve resimleri numaralandırın. (Ses 3.3)

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

F. Listen to the text. Which of the following countries have Köroğlu stories in their cultures? Tick them. (Audio 3.4)

F. Metni dinleyin. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinin kendi kültürlerinde Köroğlu hikayeleri var? Onları işaretleyin. (Ses 3.4)

G. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.5)

G. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.5)

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

A. Look at activities C and D in While You Listen again. Which Nasreddin Hodja story do you think is better, the first or the second one? Why do you like it?

A. Tekrar Dinlerken C ve D Bölümündeki etkinliklere bakın. Hangi Nasreddin Hoca hikayesi sizce daha iyi, birinci mi, ikinci mi? O neden hoşuna gidiyor?

B. Do you know a different Nasreddin Hodja story? If yes, tell it to your classmates.

B. Farklı bir Nasreddin Hoca hikayesi biliyor musunuz? Cevabınız evet ise, bunu sınıf arkadaşlarınıza söyleyin.

C. Did you like the Köroğlu story? Why/ Why not?

C. Köroğlu hikayesini beğendin mi? Neden / Neden olmasın?

IDIOMS

A. Read the following extract from the second Nasreddin Hodja story. Answer the questions.

A. İkinci Nasreddin Hoca hikayesinden aşağıdaki alıntıyı okuyun. Soruları cevapla.

B. Can you translate these idioms into your own language?

B. Bu deyimleri kendi dilinize çevirebilir misiniz?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

A. Listen and repeat the verbs below. Pay attention to the final sounds. (Audio 3.6)

A. Aşağıdaki fiilleri dinleyin ve tekrarlayın. Son seslere dikkat edin. (Ses 3.6)

B. Write each of the following verbs into the correct column above.

B. Aşağıdaki fiillerin her birini yukarıdaki doğru sütuna yazın.

C. Listen and check your answers. (Audio 3.7)

C. Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. (Ses 3.7).

D. Listen again and repeat.

D. Tekrar dinleyin ve tekrarlayın.

SPEAKING

A. Work in pairs. Look at activity C in While You Listen. Take turns to tell the story. Use sequence words like First, Next, Then, Later, After that, Afterwards, Finally. Start as follows.

A. İkili çalışın. Dinlerken C etkinliğine bakın. Hikayeyi sırayla anlatın. Önce, Sonra, Sonra, Daha Sonra, Ondan Sonra, Sonra, Sonunda gibi sıralı sözcükler kullanın. Aşağıdaki gibi başlayın.

B. Work in pairs. Write a conversation about the first Nasreddin Hodja story. Then choose a character, the Hodja or the neighbor, and memorize your lines. Finally, act out your conversation for your classmates.

B. İkili çalışın. İlk Nasreddin Hoca hikayesi hakkında bir konuşma yazın. Sonra bir karakter, Hoca veya komşuyu seçin ve repliklerinizi ezberleyin. Son olarak, sınıf arkadaşlarınız için sohbetinizi canlandırın.

C. Work with a different partner. Look at activity D in While You Listen. Take turns to tell the story with sequence words. Use the prompts below or your own words.

C. Farklı bir partnerle çalışın. Dinlerken D etkinliğine bakın. Sırayla hikayeyi sıralı kelimelerle anlatın. Aşağıdaki istemleri veya kendi sözcüklerinizi kullanın.

D. Work with a new partner. Look at activity G in While You Listen. Take turns to tell the Köroğlu story using some sequence words.

D. Yeni bir ortakla çalışın. Dinlerken G aktivitesine bakın. Sırayla Köroğlu hikayesini sıralı kelimeler kullanarak anlatın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Work in groups of 4. Prepare your video blog entry.

4’lü gruplar halinde çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.

Discuss the questions in pairs.

Soruları ikili olarak tartışın.

A. Read the paragraph and answer the questions.

A. Paragrafı okuyun ve soruları cevaplayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

B. Read the story. Write the name of the main character to complete the title.

B. Hikayeyi okuyun. Başlığı tamamlamak için ana karakterin adını yazın.

C. Read the story again and answer the questions.

C. Hikayeyi tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

D. Find the following verbs in the story and match them with their meanings (a-c).

D. Hikayede aşağıdaki fiilleri bulun ve anlamlarıyla eşleştirin (a-c).

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

E. Read the following text. Who is it about?

E. Aşağıdaki metni okuyun. Kimin hakkında?

F. Read the text again and fill in the timeline below with the events (a-g).

F. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki zaman çizelgesini olaylarla (a-g) doldurun.

G. Find these words in the text. Then use the correct words to complete the sentences.

G. Metinde bu kelimeleri bulun. Ardından cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Discuss the questions in groups of 4.

Soruları 4’lü gruplar halinde tartışın.

A. Work in pairs. Look at activity B in While You Read. Summarize the story and tell it to each other in turn using some sequence words. Describe the characters and places as well.

A. İkili çalışın. Okurken B etkinliğine bakın. Hikayeyi özetleyin ve sırayla bazı sıra kelimeleri kullanarak birbirinize anlatın. Karakterleri ve yerleri de tanımlayın.

B. Work in groups of 4. Brainstorm the historical legendary figures in the Turkish history and
make a list.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın.Türk tarihindeki efsanevi tarihi şahsiyetler üzerine beyin fırtınası yapın ve
Bir liste yap.

C.Choose a legendary figure from your list. Do research on him/her after school and make some notes. Use your notes and talk about this person next lesson.

C. Listenizden efsanevi bir figür seçin. Okuldan sonra onun hakkında araştırma yapın ve notlar alın. Notlarınızı kullanın ve sonraki derste bu kişi hakkında konuşun.

Work in groups of 4. Imagine there’s an international competition to choose the most important legendary figures in each country’s culture. Discuss the following questions. Then share your group’s answers with the class.

4 kişilik gruplar halinde çalışın. Her ülkenin kültürünün en önemli efsanevi figürlerini seçmek için uluslararası bir rekabet olduğunu hayal edin. Aşağıdaki soruları tartışınız. Ardından grubunuzun yanıtlarını sınıfla paylaşın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

A. Look at activity B in While You Read. Find the following idiom in the last paragraph. Circle the correct alternative.

A. Okurken B etkinliğine bakın. Son paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru alternatifi daire içine alın.

B. Look at activity E in While You Read. Find the following idiom in the first paragraph. Choose the correct answer.

B. Okurken E etkinliğine bakın. İlk paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru cevabı seç.

Read this unfinished story. Write a good ending in at least 120 words. Remember to check it for grammar and spelling mistakes before you hand it in next week.

Bu bitmemiş hikayeyi okuyun. En az 120 kelimeyle iyi bir son yazın. Önümüzdeki hafta teslim etmeden önce dilbilgisi ve yazım hataları için kontrol etmeyi unutmayın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Tick (√) the correct column.

Doğru sütunu işaretleyin (√).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu