Kitap Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

İngilizce 4.Sınıf Ders Kitabı için sayfa 2.Ünite arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 4.sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

A. Label the pictures with the celebration types in the list below.
A. Resimleri aşağıdaki listedeki kutlama türleriyle etiketleyin.
B. Discuss the following questions in pairs.
B. Aşağıdaki soruları ikili olarak tartışın.
1. Which celebration types are popular in your country?
1. Ülkenizde hangi kutlama türleri popüler?
2. Do you celebrate your family members’ birthdays?
2. Aile üyelerinizin doğum günlerini kutluyor musunuz?
3. Which of the following do you include when you organize a party?
3. Bir parti düzenlerken aşağıdakilerden hangisini dahil edersiniz?

 

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

A. Watch the video. What type of celebration are Amy, Betty and James organizing? Choose the correct answer. (Video 2.1)
A. Videoyu izleyin. Amy, Betty ve James ne tür bir kutlama düzenliyor? Doğru cevabı seç. (Video 2.1)
B. Watch the video again and choose the correct answer.
B. Videoyu tekrar izleyin ve doğru cevabı seçin.
Discuss the following questions in pairs.
Aşağıdaki soruları ikili olarak tartışın.
1. Do you and your family celebrate your parents’ wedding anniversary every year?
1. Siz ve aileniz her yıl ebeveynlerinizin evlilik yıldönümünü kutluyor musunuz?
2. Have you ever organized a surprise party for them? If yes, how did they feel?
2. Hiç onlar için sürpriz bir parti düzenlediniz mi? Evetse, nasıl hissettiler?
Read the sentences from the video. Pay attention to the idioms in bold. Use your own words and write their meanings.
Videodaki cümleleri okuyun. Kalın yazılmış deyimlere dikkat edin. Kendi sözcüklerinizi kullanın ve anlamlarını yazın.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları
A. Listen to the extracts from the video. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.1)
A. Videodan alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 2.1)
B. Listen to these short extracts. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.2)
B. Bu kısa alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 2.2)
C. Work in pairs. Act out the extracts in activity B. Then change roles and act them out again.
C. İkili çalışın. B etkinliğindeki alıntıları canlandırın. Sonra rolleri değiştirin ve yeniden canlandırın.
SPEAKING – 1
A. Read the expressions below. You can use them when you make plans with other people.
A. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Başkalarıyla plan yaparken bunları kullanabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

B. Work in pairs. Read the following instructions and role-play the situation.
B. İkili çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve durumu canlandırın.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

A. Read the dialogue below. Can you guess the meaning of this expression?
A. Aşağıdaki diyaloğu okuyun. Bu ifadenin anlamını tahmin edebilir misin?
B. Read the dialogue again and match these idioms with their meanings.
B. Diyaloğu tekrar okuyun ve bu deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.
While You Listen
A. Listen to Mandy and Alex. Circle the correct alternative. (Audio 2.3)
A. Mandy ve Alex’i dinleyin. Doğru alternatifi daire içine alın. (Ses 2.3)
B. Listen to the conversation again. Look at the table and fill in the missing information.
B. Sohbeti tekrar dinleyin. Tabloya bakın ve eksik bilgileri doldurun.
C. Listen again and correct the mistakes in the following sentences.
C. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki cümlelerdeki hataları düzeltin.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

D. Listen to the following conversations and fill in the missing words. (Audio 2.4)
D. Aşağıdaki konuşmaları dinleyin ve eksik kelimeleri doldurun. (Ses 2.4)
E. Listen again and check your answers.
E. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.
F. Work in pairs. Act out the conversations. Then change roles and act them out again.
F. İkili çalışın. Konuşmaları canlandırın. Ardından rolleri değiştirin ve onları yeniden canlandırın.
Work in groups of 4. Answer the questions in turn.
4 kişilik gruplar halinde çalışın. Soruları sırayla cevaplayın.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

Work in pairs. Prepare your video blog entry.
İkili çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.
A. Think about your plans for the future. First, make notes below. Add some details about your future career. Present your plans to the class.
A. Gelecek için planlarınızı düşünün. Önce aşağıya not alın. Gelecekteki kariyeriniz hakkında bazı ayrıntılar ekleyin. Planlarınızı sınıfa sunun.
B. Choose a famous person. Imagine you are that person and think about your future plans. Then work in groups of 4. Present your plans in turn.
B. Ünlü bir kişi seçin. O kişi olduğunuzu hayal edin ve gelecek planlarınızı düşünün. Ardından 4’lü gruplar halinde çalışın. Sırayla planlarınızı sunun.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

C. Work in pairs. Match the sentences to make the dialogues and then act them out.
C. İkili çalışın. Diyalogları yapmak için cümleleri eşleştirin ve sonra canlandırın
D. Work with a different partner. Use your own words to complete the dialogues and act them out.
D. Farklı bir ortakla çalışın. Diyalogları tamamlamak ve onları canlandırmak için kendi sözlerinizi kullanın.
DISCUSSION TIME
Work in groups of 4 and discuss the questions.
What do you think about the following quotations? Do you agree? Why/Why not?
Aşağıdaki alıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

Read the instructions below and do your project.
Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.
Before You Read
Read the following paragraph and write the advantages of planners.
Aşağıdaki paragrafı okuyun ve planlamacıların avantajlarını yazın.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

A. Read Dora’s planner below and circle the correct alternative.
A. Dora’nın aşağıdaki planlayıcısını okuyun ve doğru alternatifi daire içine alın.
B. Read the planner again. Which of the following information can we infer about Dora? Tick (√) the correct statements.
B. Planlayıcıyı tekrar okuyun. Dora hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini çıkarabiliriz? Doğru ifadeleri işaretleyin (√).

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

D. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education?
D. Aşağıdaki metni okuyun. Aldin’in eğitim planlarını içeriyor mu?
E. Work with your partner. Read the text again. Take turns to talk about Aldin’s plans.
E. Partnerinizle birlikte çalışın. Metni tekrar okuyun. Sırayla Aldin’in planları hakkında konuşmak için.
F. Which of the following can we infer from the text? Choose the correct answer.
F. Metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz? Doğru cevabı seç.
G. Read the text again and pay attention to the words in bold. Match them with their meanings (a-c).
G. Metni tekrar okuyun ve kalın yazılmış kelimelere dikkat edin. Bunları anlamları ile eşleştirin (a-c).
After You Read
A. Discuss the following question with your partner.
A. Aşağıdaki soruyu partnerinizle tartışın.
B. Imagine you have the chance to represent your country on the international platform. Would you like to choose any of the following areas? If yes, which one(s)? Why?
B. Ülkenizi uluslararası platformda temsil etme şansınız olduğunu hayal edin. Aşağıdaki alanlardan herhangi birini seçmek ister misiniz? Varsa, hangileri? Neden?

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

A. Write a paragraph about your future plans in your notebook.
A. Defterinize gelecek planlarınız hakkında bir paragraf yazın.
B. Work in pairs. Exchange your notebooks and check each other’s paragraph for grammar and spelling mistakes.
B. İkili çalışın. Defterlerinizi değiştirin ve birbirinizin paragraflarını dilbilgisi ve yazım hataları için kontrol edin.
A. Read the following conversations. Pay attention to the proverbs in italics.
A. Aşağıdaki konuşmaları okuyun. İtalik olarak yazılmış atasözlerine dikkat edin.
B. Read the conversations again. Match the proverbs with their meanings.
B. Konuşmaları tekrar okuyun. Atasözlerini anlamları ile eşleştirin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu