Kitap Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 65-85

Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ders Kitabı için sayfa 65-85 arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 6.Sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

2.Ünite İslamiyetin Doğuşu Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

İslamiyet’in doğuşuyla birlikte toplumda ne gibi değişimler yaşanmıştır? Bildiklerinizi söyleyiniz.
Kan davası yasaklanmıştır.
Kadın erkek eşitliği toplumda yaygınlaşmıştır. Kadın, erkeğe Allah’ın emaneti olarak bildirildi.
İnsan hakları önem kazanmıştır.
Cahiliye döneminde yaşanan gelenek ve görenekler sonlandırıldı.
Falcılık, büyücülük putlar yasaklandı.
Faiz yasaklandı.
Temizlik önem kazandı.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları

Hz. Muhammed’in (s.a.v) İslamiyete ilk çağrısına yakın çevresinden başlamasının nedenini açıklayınız.
İlk önce kendi çevresinden başlamasının nedeni onlara güvenmesindendir. İlk önce güvendiği insanlardan başlayarak İslam’a çağırmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları

İslamiyetin yayılmasında Hicret’in ne gibi katkıları olmuştur? Tartışınız.
İslamiyet ilk dönemlerde yavaş şekilde ilerleyip yayılmıştır çünkü o dönemin insanları peygambere inanmayı reddedip ona eziyet etmişlerdir. Hicret edip Medine’ye giden müslümanlar orada daha rahat edip islamiyet’in yayılışını daha hızlanmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadasındaki yaşantıyla karşılaştırarak söyleyiniz.
Günümüzde Arap Yarımadasında var olan şey cahilliktir ve islamiyete uygun yaşam yaşanmadığı görülmektedir. Hz. Muhammed bu olacakları o zamandan gördüğü için insanları uyarmıştır. Doğru olun, kadınlara eziyet etmeyin, size bıraktığım emanetlere sahip olun buyurmuştur. Ancak Efendimizin vefatından sonra emaneti olan Ehlibeyt katledilmiştir ve Kur’an günümüzde bile yanlış yorumlanarak insanlar efendimizin uygun gördüğü hayatı yaşamamışlardır. Arap Yarımadasındaki insanlar da günümüzde Veda Hutbesini unutarak yaşamlarını vahşice ve İslama uygun olmadan devam ettiriyorlardır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları

Haritayı inceleyiniz. İslamiyet’in yayılışını daha çok hangi yönlerde olmuştur? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Arap Yarımadasında başlayıp, İran, Kuzey Afrika, Avrupa’ya doğru ilerlemiştir. O dönemin devletlerinin gelişimi sayesinde Müslümanlık hızla yayılmıştır.
Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’na dair İslamiyet öncesi ve sonrasına ait bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkarak tablodaki boşlukları doldurunuz.
İslamiyetten Önce;
Arap Yarımadasında dini inanç olarak putperestlik hakimdi.
Kölelerin hiç bir hakkı yoktu.
Kız çocukları ve kadınlara değer verilmezdi.
İnsanlar kaba, cahil ve anlayışsızdı.
Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı.
Kabileler söz sahibiydi.
İslamiyetten Sonra;
Arap Yarımadasında İslamiyet yayılışı hızlandı.
Kölelerin hakkı tanındı.
Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiştir.
Mescidi Nebevi merkezli merkezli medeni bir şehir oluşturuldu. Adı da Medine oldu.
Kan davası yasaklandı, barış geldi.
Devlet teşkilatı oluşturuldu.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

1. Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.
Türkler Araplarla birlikte olması Talas Savaşı ile olmuştur. Talas Savaşı Türklerin desteği ile kazanılmıştır. Bu savaş sonrasında İslamiyetten etkilenen Türkler topluca müslüman olmuşlardır.
2. Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Türkler islamiyetten önce Göktanrı dinine inanıyorlardı. Göktanrı dini ise islamiyete benzer şartlar taşıyordu. Bu dinde tanrılar vardır. İnsanlar da bu tanrılara ibadet etmek durumundadır.
Talas Savaşı’nın dini, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz.
Orta Asya Çin etkisinden kurtuldu –> Siyasi
Abbasiler Türklerin yardımı ile savaşı kazandılar, Çin ise yenilmiş oldu. –> Siyasi
Kağıt ilk defa Çin dışında da üretilmeye başlandı. –> Kültürel
Abbasilerden etkilnen Türkler islamiyete geçmeye başladı.–> Dini
Çin’in Batı’ya ilerlemesi durduruldu. –> Siyasi

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Karahanlıların İslam dinini resmi din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihini açısından önemi açıklayınız.
İslamiyetin yaşadıkları topraklarda yayılmasını hızlı ve kolay yapmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

Metinden yola çıkarak Gazneli Mahmut’un bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri açıklayınız.
Gazneli Mahmut kutuplara ve dünyanın dönüşü hakkında bilgisi olmadığından dolayı tüccara inanmamış, daha sonrasında ise bilim insanlarına ve alimlere danışıp bunların doğruluğuna inanmıştır ve tüccarı ödüllendirmiştir.
6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askeri açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Ordu-millet anlayışı demek herkesin hazır bir şekilde asker gibi olması demektir. Eski Türk devletlerinde kadınlarında erkekler gibi at binmesi, kılıç kullanması buna örnektir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

Türk-İslam devletleri ticaretin gelişmesini için neler yapmışlardır? Söyleyiniz.
Ribatlar ve Bimarhaneler yollara ve şehirlere yapılmıştır. Yollara yapılmasının amacı tüccarların güvenliğini sağlamaktır. Yazışma işlerinde Arapça ve Farsça dili kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi ise komşu devletlerle anlaşmayı sağlamaktır. Ticaret bu şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri nelerdir? Söyleyiniz.
İslamiyetten önce heykel Türkler için önemli bir yer tutarken İslamiyetten sonra bu kültür zayıflamıştır. Tasavvuf müziği girmiştir. Dini bayramlar yaşantımıza girmiştir. Bayramlarla beraber insanların bağları güçlenmeye başlamıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları

1. İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.
Kurban Bayramı
Ramazan Bayramı.
2. Dini ve milli bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş, paylaşımları artırmıştır.
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonrasıyla ilgili yaşayışları verilmiştir. Bu yaşayışlarındaki benzerlikleri ya da değişimleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Türklerin İslamiyet’i Kabulü Öncesi;
Örfi hukuk kuralları uygulanırdı.
Cami vb ibadet alanları yoktu.
Heykeltıraşlık yaygındı.
Ahiret inancı vardır.
Yöneticileri han, hakan, kağan unvanı kullanılırdı.
Cihat anlayışı vardır.
Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek vb. ahlaki ilkeler vardır.
Gözlem evleri vardır.
Gök Tanrı inancı vardı.
Gök Tengri dini Orta Asya’ya hakimdi.
Köktürk ve Uygur alfabelerini kullandılar.
Türklerin İslamiyet’i Kabulü Sonrası;
Örfi ve Şeri hukuk kuralları uygulanmaktaydı.
İbadet yeri olarak camiler inşa edildi.
Heykeller ve heykeltraşlar önemini kaybetti.
Ahiret inancı vardır.
Sultan, halife gibi unvanlar kullanılır.
Cihat anlayışı benimsendi.
Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek vb. ahlaki ilkeler vardır.
Bilim merkezi olarak medreseler açıldı.
Allah inancı gelişti.
İslamiyet Orta Asya’da yayıldı.
Arap alfabesi kullanıldı.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları (

Çağrı Bey’in yukarıdaki konuşmasını nasıl tamamlayabilirsiniz? Söyleyiniz.
Aynı zamanda İslamı bu topraklardan başlayarak adım attığım her noktaya yaymaya, halkıma, din kardeşlerime islamı yaşayacakları güzel bir yurt bulmaya çıktım.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları

Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.
Türkler bu fetihler sayesinde Anadolu’ya ayak bastı. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapılarını Türklere açtı.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları

”26 Ağustos 1071, Türklerin Anadolu’ya geliş tarihi değil; Türklerin Anadolu’ya hakim oluş tarihidir.” ifadesinden yola çıkarak Anadolu’yu yurt edinme süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Türkler 1071 Malazgirt ile Anadolu’ya gelmedi bundan daha önceleride bu topraklarda vardılar. Ancak Alparslan ile rahat bir yaşama kavuşmuşlardır çünkü Bizans döneminde bu topraklarda yaşayan Türkler çeşitli baskılara maruz kalmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları

Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Döneminin önemli veziridir. Görev yaptığı süre içinde camii, kervansaray, okul gibi eserler yaptırmıştır. Siyasetname’yi yazdı.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız.
Kendinden sonra beylerinin Anadolu’ya hakim olmasını istemiştir. Bunun için Beyleri teşvik etmiştir. Bu sayede beyler kendisi için toprak sahibi olmak amacıyla savaşmıştır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu