Kitap Cevapları

8.Sınıf İngilizce Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite

8.Sınıf’a giden öğrenciler için İngilizce ders kitabının 2.Ünite arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

Read and number the daily routines from the first thing you do to the last one on a typical day. Cross the routines that you don’t do.
Tipik bir günde yaptığınız ilk şeyden sonuncusuna kadar günlük rutinleri okuyun ve numaralandırın. Yapmadığınız rutinleri atlayın
2.Use the time expressions below and talk about your daily routines in the class. Follow the example below.
2. Aşağıdaki zaman ifadelerini kullanın ve sınıftaki günlük rutinlerinizden bahsedin. Aşağıdaki örneği izleyin.
I get up eaarly on weekdays. I have a breakfast with my parents at 7.30 then go to school at 8.15. I listen to my teachers until 12.00 O’clock and after that I have lunch at 12.30.
Hafta içi çok erken kalkarım. Ailemle saat 7.30’da kahvaltı yaptıktan sonra 8.15’te okula gidiyorum. Öğretmenlerimi saat 12.00’ye kadar dinliyorum ve ondan sonra 12.30’da öğle yemeği yiyorum.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

3.Read the text. Check the correct boxes. Correct the false statements.
3. Metni okuyun. Doğru kutuları kontrol edin. Yanlış ifadeleri düzeltin.
4.Write a paragraph about your daily routines.
4. Günlük rutinleriniz hakkında bir paragraf yazın..
5.Peer Assesment: Exchange your work with your friend.Check and correct your friend’s paragraph.Use the checklist below.What else can you say to improve your friend’s work?
5. Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı arkadaşınızla paylaşın Arkadaşınızın paragrafını kontrol edin ve düzeltin Aşağıdaki kontrol listesini kullanın Arkadaşınızın çalışmasını geliştirmek için başka ne söyleyebilirsiniz?
6.Share your daily routines with the class.Use your paragraph in Part 4.
6. Günlük rutinlerinizi sınıfla paylaşın 4. Bölümdeki paragrafınızı kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

1. Match the photos with the activities. Write the numbers of the correct photos.
1. Fotoğrafları aktivitelerle eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.
2. Write two more activities in the table below. Tick the correct statements and cross.
2. Aşağıdaki tabloya iki etkinlik daha yazın. Doğru ifadeleri işaretleyin ve çarpı işareti koyun.
I think skyding is exciting, but it is dangerous.
I think riding a bike is healty and people do it just for fun ın our country.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

1.Pair work: Talk about your friends opinions about sports. You may use the questions below you.
1. Eş çalışması: Arkadaşlarınızın spor hakkındaki görüşleri hakkında konuşun. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
What sports do you regularly? I play soccer
Why do you do it? It is engayeble
When do you do it? In the afternoon
Where do you do it? In the garden
What sports would you like watching? Soccer
What sports would you like to try? I’d like to try skydiving.
2.Listen and complete the conservation with the words in the box.
2. Kutudaki sözcüklerle korumayı dinleyin ve tamamlayın.
1. alwasy / 2.usually / 3.sometimes / 4.rarely / 5.never / 6.often
3 Listen to the rest of the conversation.Write “A” for Alex and write “C” for Clarie in the boxes.
3 Sohbetin geri kalanını dinleyin. Alex için “A” yazın ve kutulara Claire için “C” yazın.
(A) He/She usually watches TV
(C) He/She goes out once a week.
(C) He/ She sometimes watches basketball matches on TV.
(A) He/She goes to the movie theater three times a month.
(C) He/She alwasy studies and gets high grades.
(C) He/She often goes bowling.
(C) He/She never goes out on weekdays.
(A) He/She doesn’t like going out much.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

4.What activities do you do regularly? How often do you those activities? Write a short paragraph and give some details.
4. Düzenli olarak hangi etkinlikleri yaparsınız? Bu aktiviteleri ne sıklıkla yaparsınız? Kısa bir paragraf yazın ve bazı ayrıntılar verin.
5.How often do they do those activities? Ask and answer about the favorite free time activities of your friends. Ask for some details in turn. Then share the interesting ones with your friends. Use the information in Part 4. Follow the example.
Bu etkinlikleri ne sıklıkla yapıyorlar? Favori olanı sor ve cevapla
arkadaşlarınızın boş zaman aktiviteleri. Sırayla bazı ayrıntılar isteyin. Sonra ilginç olanı paylaşın arkadaşlarınızla olanlar. 4. Bölümdeki bilgileri kullanın. Örneği izleyin.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

1.Listen and number the types of music from 1 to 8 in the order you hear.
1. 1’den 8’e kadar müzik türlerini duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın.
2.Add one more type of music to the list. Then tick what you think about the types of music. You msy tick more than one box.
2. Listeye bir müzik türü daha ekleyin. Ardından müzik türleri hakkında ne düşündüğünüzü işaretleyin. Birden fazla kutuyu işaretliyorsunuz.
3.Talk about music and the types of music.
3. Müzik ve müzik türleri hakkında konuşun.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

4.Read and complete the conservation with the words below.
4. Aşağıdaki sözcüklerle konuşmayı okuyun ve tamamlayın.
1. Rap
2.İnteresting
3.really
4.think
5.love
6. Listen to the rest of the conservation and answer the questions below.
6. Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.
1.What types of music does Mrs. Connor like ? Pop and rack
2.What is Sandra’s favorite type of music? Rap
3.Why does Sandra like it? She find is fun
7 Group Work: Work in groups of six. Complete the table with the most popular ones in our group.Then share finding with your classmates.
7 Grup Çalışması: Altılı gruplar halinde çalışın. Grubumuzdaki en popüler olanlarla tabloyu tamamlayın ve bulduklarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Music:Pop Singer:Tarkan
Sports: Football Movie: Brave heart
TV Program: Payitaht Abdülhamit School Subject : English
Comedian : Cem Yılmaz Computer Game: Pes 2020.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

1.Do you have any friends from other countries? If so, how do you can contact thern?
1. Başka ülkelerden arkadaşınız var mı? Eğer öyleyse, onlarla nasıl iletişime geçebilirsiniz?
2. Look at the title and the photos below and guess where they are from and what the text about. Then scan the text and check your guesses.
2. Aşağıdaki başlığa ve fotoğraflara bakın ve bunların nereden geldiğini ve ne hakkında olduğunu tahmin edin. Ardından metni tarayın ve tahminlerinizi kontrol edin.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

3.Look at the highlighted words in the text and do the puzzle.
3. Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bulmacayı yapın.
4.Read the text and answer the questions.
4. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

1.What do you usually do with your family? How often do you do those things? What do you like/dislike doing most with then?
1. Ailenle genellikle ne yaparsın? Bunları ne sıklıkla yaparsınız? O zaman en çok ne yapmaktan hoşlanır / sevmezsiniz?
2.What do you think of the teenagers in you country? Write the letters of the appropriate statements below in the related boxes. You an write more than one letter.
2. Ülkenizdeki gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki uygun ifadelerin harflerini ilgili kutulara yazın. Birden fazla mektup yazarsın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

3.What do the people below think of teenagers? Listen and put a tick (✔) or a cross (✘).
1. Aşağıdaki insanlar gençler hakkında ne düşünüyor? Dinleyin ve bir onay işareti () veya bir çarpı (✘) koyun.
4.Make a short presentation about yourself in the class. Use the phrases below to help you.
Sınıfta kendinizle ilgili kısa bir sunum yapın. Size yardımcı olması için aşağıdaki cümleleri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

1.Write a short paragraph about a music band and state the characteristics of the band.
Bir müzik grubu hakkında kısa bir paragraf yazın ve grubun özelliklerini belirtin.
2.Make a short presentation of the music band you have chosen. You may show some photos, album covers and/or short performances to maje your presentation interesting.
2. Seçtiğiniz müzik grubunun kısa bir sunumunu yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için bazı fotoğraflar, albüm kapakları ve / veya kısa performanslar gösterebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu