Kitap Cevapları

8.Sınıf İngilizce Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite

Tutku Yayınları 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı için 1.Ünite sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları

1.1 Listen and fill in the blanks with the words below. Then sing along.
1.1 Dinleyin ve boşlukları aşağıdaki sözcüklerle doldurun. O zaman birlikte söyle.
1.tall: uzun
2.day : gün
3.fun : eğlenceli
4.alone : tek başına
5.jump : atlama
6.wrong : yanlış

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları

2.Tick (✔) the quotation/proverb below that best describes friendship in your opinion. Then
share the quotations/proverbs about friendship in Turkish.
2. Size göre arkadaşlığı en iyi tanımlayan aşağıdaki alıntıyı / atasözü işaretleyin (). Sonra
arkadaşlıkla ilgili alıntıları / atasözlerini Türkçe paylaşın.
3.Can a person with the personal traits below be your best friend? + or cross x
3. Aşağıdaki kişisel özelliklere sahip bir kişi en iyi arkadaşınız olabilir mi? + veya çapraz x.
What are the personal traits of a good and a bad friend to you? Why? Share your reasons
with your classmates.
Sizin için iyi ve kötü bir arkadaşın kişisel özellikleri nelerdir? Neden? Nedenlerinizi paylaşın
sınıf arkadaşlarınızla.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1.Match the sentences ih the photos.
1. Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.
2-1-3-4-6-5
2.Group works .What order things do you like doing with your friends or family? Why?
2. Grupla çalışın. Arkadaşlarınız veya ailenizle hangi işleri yapmaktan hoşlanırsınız? Neden?
– I like traveling with my famly, because when we go somewhere , I feel happy.
– Ailemle seyahat etmeyi seviyorum çünkü bir yere gittiğimizde mutlu oluyorum.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

Lesson 3
1.Scan the menu below and add one more food /drink to each category.
1. Aşağıdaki menüyü tarayın ve her kategoriye bir yiyecek / içecek daha ekleyin.
Soup : Cabbage soup
Maın Course : Baked chicken
Salad : Russian Salad
Dessert : Tiramusu
Beverage : Ornage juıice
2.Imagine that you are at a restaurant with your family or friends. Look at the menu above and order your dishes and drinks. Follow the example.
Aileniz veya arkadaşlarınızla bir restoranda olduğunuzu hayal edin. Bak Yukarıdaki menü ve yemeklerinizi ve içeceklerinizi sipariş edin. Örneği takip edin.
3.Imagine that you are a waiter at a restaurant and your friends are customers. Ask three of your friends for their orders and complete the table below.
3. Bir restoranda garson olduğunuzu ve arkadaşlarınızın müşteri olduğunu hayal edin. Üç arkadaşınızdan siparişlerini sorun ve aşağıdaki tabloyu doldurun.

 

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

4.1.2 Listen and circle what Barbara orders on the menu.
4.1.2 Barbara’nın menüde ne sipariş ettiğini dinleyin ve daire içine alın.
5.Read and practice the conversation.
Konuşmayı okuyun ve pratik yapın.
6.1.3 Listen to the rest of the conversation and write down what Adam orders.
1.3 Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve Adam’ın ne emrettiğini yazın.
7.Work in groups of three. Imagine that one of you is a waiter/waitress and the others are customers at a restaurant. Write a role play and act it out in the class. Study the box below to help you.
Üçlü gruplar halinde çalışın. Birinizin garson / garson olduğunu ve diğerleri bir restoranda müşterilerdir. Bir rol oyunu yazın ve sınıfta canlandırın.
A: What would you like ?
B:I’d like to have lentil shop
A: Would you like American Salad?
B: No, thank you

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

1.Read the offers/invitations and the responses. Then tick (✓) the boxes.
Teklifleri / davetleri ve yanıtları okuyun. Ardından kutuları işaretleyin (✓).
2.Invite your friends to an event and elicit their responses. You may use the expressions
in Part 1.
Arkadaşlarınızı bir etkinliğe davet edin ve onların yanıtlarını alın. İfadeleri kullanabilirsiniz
Bölüm 1’de.
3.1.4 Listen and complete the blanks.
1.4 Boşlukları dinleyin ve tamamlayın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

1.Listen and answer the questions.
1.Soruları dinleyin ve cevaplayın.
5.Read the role cards, prepare a role play and act it out in the class.
Rol kartlarını okuyun, bir rol oyunu hazırlayın ve sınıfta canlandırın.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

1.Answer the questions below.
Aşağıdaki soruları cevaplayın.
1.What types of reunions are there in Turkey?
Türkiye’de ne tür buluşmalar vardır?
There are weeding and engagement reunions and family and graduateds reunions in Turkey.
Türkiye’de düğün ve nişan buluşmaları, aile buluşmaları ve mezun buluşmaları vardır.
2.What do people usually do at reunions?
İnsanlar buluşmalarda genellikle ne yapar?
People have fun and dance together and They eat and drink something at reunions.
İnsanlar bir araya geldiklerinde birlikte eğlenir, birlikte dans ederler ve birşeyler içip bir şeyler yerler.
2.Read the invitation and answer the questions.
1.Friedship primay school.
2.Paul’s restaurant.
3.From Jess bradley
4.April 22

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

3.Read the replies to the reunion invitation. Tick (✓) if the sender accepts and cross (✗)
if the sender refuses the invitation.
Yeniden birleşme davetiyesine verilen yanıtları okuyun. Gönderen kabul ederse ve (✗) geçerse işaretleyin (✓) gönderen daveti reddederse.
4.Read the second reply in Part 3 again and match the sentences with the parts of a letter.
4. Bölüm 3’teki ikinci cevabı tekrar okuyun ve cümleleri bir harfin parçalarıyla eşleştirin.
3- Closing
2- Body part/the sender apolgines and gives his excuse for not attending.
1- Greating.
4- The name of the sender.
5.Imagine that the invitation in Part 2 is for you. Reply it via an email or a letter. State that you
can’t attend the event. Apologize and give reasons for not attending the event. Follow the
examples in Part 3.
5. 2. Bölümdeki davetiyenin size göre olduğunu hayal edin. Bir e-posta veya mektup yoluyla yanıtlayın.Özür dileyin ve etkinliğe katılmama gerekçelerini belirtin.
5.Dear Jess, Thank you for the nice inuitation.I’d love to come and Jain you but I have to do my homework.
5. Sevgili Jess, güzel önerin için teşekkür ederim. Gelmeyi çok isterim,Jain ama ödevimi yapmam gerekiyor.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Lesson 6
1.What characteristics should anideal friend have? Discuss your ideas.
1. İdeal bir arkadaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Fikirlerinizi tartışın.
I think an ideal friend should be honest and keep a secret.
Bence ideal bir arkadaş dürüst olmalı ve sır tutmalı.
2.Scan the opininions below.What are they talking about? Choose the correct choice.
2. Aşağıdaki görüşleri tarayın, ne hakkında konuşuyorlar? Doğru seçimi seçin.
3.Read the opinions and find the correct expressions in bold for the definitions below.
3. Görüşleri okuyun ve aşağıdaki tanımlar için kalın harflerle doğru ifadeleri bulun.
4.Who’s your best friend? What makes him/her special? Share your ideas.
4.En iyi arkadaşın kim? Onu özel yapan nedir? Fikirlerini paylaş.

8.Sınıf Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Work in pairs. Write a dialog and then act it out. Follow the information below.
İkili çalışın. Bir diyalog yazın ve ardından canlandırın. Aşağıdaki bilgileri takip edin.
Imagine that your partner is your best friend. You invite him/her home and he/she comes over to
your house. Then your dialog starts. While you prepare the dialog, you should divide it into three parts.
Partnerinizin en iyi arkadaşınız olduğunu hayal edin. Onu evine davet ediyorsunuz ve o da geliyor
senin evine. Ardından diyaloğunuz başlar. Diyaloğu hazırlarken onu üçe bölmelisiniz.
Part 1 : Hello Esra, welcome ! plase come in.
Part 2 : Would you like to drink lemona lets watch a movie.
Part 3: Goodbye Esra , İt was great to watch a movie wiht you please, come over again.
How well can you do these things? Check (✓) the boxes.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu