Kitap Cevapları

11.Sınıf Meb Yayınları İngi̇li̇zce Ders Ki̇tabi 2. Üni̇te Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınlarının yapmış olduğu İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite  arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde MEB yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları
1. Categorise the given words in the correct columns.
1.Verilen kelimeleri doğru sütunlarda kategorize edin.
soap opera – pembe dizi /drifting – sürüklenen
game show-oyun şovu /wingsulting-kanat yetiştirme
infotainment – bilgi eğlence /jingle – jingle
techno – tekno / blues – blues
jazz – caz /t-commerce – t-ticaret
bodyboarding – vücut sörfü /docudrama – belgesel dram
news flash – flaş haber /caving – mağaracılık
hip hop – hip hop / highlining – vurgulama
soft rock – yumuşak rock /ice climbing – buz tırmanışı
2. Which categories above are you keen on? Talk about your likes and dislikes using the given structures. // (2. Yukarıdaki hangi kategorilere meraklısınız? Verilenleri kullanarak beğendiğiniz ve beğenmediğiniz şeyler hakkında konuşun.)
3. Read the sentences and choose the closest meaning for the words in bold. // (3.Cümleleri okuyun ve kalın harflerle yazılmış sözcükler için en yakın anlamı seçin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

4. Match the idioms with the correct definitions.
4. Deyimleri doğru tanımlarla eşleştirin.
5. Listen to the dialogue between Elsa and her mother. Fill in the blanks.
5. Elsa ve annesi arasındaki diyaloğu dinleyin. Boşlukları doldurun.

6.Listen to the dialogue again and tick the correct option.

6. Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru seçeneği işaretleyin.
7.a. Think about your deskmate’s likes, dislikes, interests and preferences. Try to make true sentences about him / her.
a.Sıra arkadaşınızın hoşlandığı, hoşlanmadığı şeyleri, ilgi alanlarını ve tercihlerini düşünün. Onun hakkında doğru cümleler kurmaya çalışın.
b. Now, swap your books and tick the correct sentences about you. Correct the false ones.
b.Şimdi kitaplarınızı değiştirin ve kendinizle ilgili doğru cümleleri işaretleyin.
8.Share the information you’ve learnt about your friend. // (8.Arkadaşınız hakkında öğrendiğiniz bilgileri paylaşın.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

1.Read the lists of the necessary equipment for the hobbies below. Circle the odd word out in each category. // (Aşağıdaki hobiler için gerekli ekipmanların listelerini okuyun. Her kategorideki garip kelimeleri daire içine alın.)
2. Among the hobbies above which one appeals to you most? Give your reasons. // (2.Yukarıdaki hobilerden en çok sevdiklerini nedenleri ile birlikte söyle.)
3.Read the text and underline the sentences which mention John’s past abilities. // (3.Metni okuyun ve John’un geçmişteki yeteneklerinden bahseden cümlelerin altını çizin.)
1. When I was a child, I could really paint well.
2. I could drawsome nice figures and make the black ones cheerful and jazzy.
3. I was able to win the first prize although I was the youngest contestant.
4. I could create very unique patterns.


11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

4.Read the text again and write true (T) or false (F) for the statements. Correct the false ones. // (Metni tekrar okuyun ve ifadeler için doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Yanlış olanları düzelt.)
5.Read again and answer the questions. // (Tekrar oku ve soruları cevapla.)
6.Look at the highlighted words in the text and in the sentences below. Choose their similar meanings // (Metinde ve aşağıdaki cümlelerde vurgulanan kelimelere bakın. Benzerlerini seçin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

Write John’s motto from the text in the blank. Read the other mottos. Choose your favourite one and take notes explaining why you like it. // (Metinden John’un sloganını yazın. Diğer sloganları okuyun. En sevdiğinizi sloganı seçin ve neden beğendiğinizi açıklayan notlar alın.)
8.Work in pairs. Ask and answer questions about your likes / dislikes, past and present a bilities. // (İkili çalışın. Geçmiş ve şimdiki sevdikleriniz / sevmedikleriniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın yetenekleri.)
What do you like doing in your free time? // (Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?)
I like writing lyrics. How about you? // (Şarkı sözü yazmayı seviyorum. Sen nelerden hoşlanırsın?)
I enjoy playing the drums. Can you play any musical instruments? // (Davul çalmaktan zevk alıyorum. Herhangi bir müzik aleti çalabilir misin?)
Yes, I can. I can play the violin. It’s so relaxing. By the way, I could play the drums when I was 12 but I gave up. // (Evet ben keman çalabilirim. Çok rahatlatıcı. Bu arada, davul çalabilirim 12 yaşımdayken vazgeçtim.)
b.Consider your likes, dislikes, interests and abilities. Write a paragraph about your hobby / hobbies. // (Sevdiklerinizi, hoşlanmadıklarınızı, ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi düşünün. Hobi / hobilerin hakkında bir paragraf yaz.)
Listen and write the words you hear in the correct column. Add one word for each column.// (Dinleyin ve duyduğunuz kelimeleri doğru sütuna yazın. Her sütun için Bir kelime ekleyin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

Read the text. Which of the entrepreneurs can inspire you? Give your reasons. // (Metni oku. Hangi girişimciler size ilham verebilir? Nedenlerinizi söyleyin.)
Think answer.
Size ilham veren hangisi? Nedenlerini söyleyin.
**Nicole Snow inspires me. Because Recycling is very important issve the world and I like helping poor people. // (** Nicole Snow bana ilham verdi çünkü geri dönüşüm dünyamızda çok önemli bir mesele ve ben fakir insanlara yardım etmeyi severim.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

1 Read the statements and match them with the hobbies. // (1.Hikayeleri okuyun ve hobilerle eşleştirin.)
2 Which of the hobbies above would you like to do? Give your reasons. // (2.Yukarıdaki hangi hobiyi yapmak isterseniz? Nedenleri ile söyleyiniz.)
3. Choose the closest meaning of the words in bold. // (Kalın harflerle yazılmış kelimelerin en yakın anlamını seçin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

4.Listen to the dialogues and write Dialogue 1 or Dialogue 2 under the correct pictures according to the speakers’ likes, dislikes and preferences. // (4.Diyalogları dinleyin ve konuşmacıların beğendikleri, beğenmedikleri ve tercihlerine göre doğru resimlerin altına diyalog 1 veya diyalog 2 yazın.)
5.Listen to the dialogues again and choose the correct option. // (5.Diyalogları tekrar dinleyin ve doğru seçeneği işaretleyin.)
6. Work in pairs. Whose hobby is more attractive, Mel’s or Dennis’s? Why? // (6. İkili çalışın. Kimin hobisi daha çekici. Mel’s mi? Dennis mi? Neden?)
7. Work in groups. Do you agree with the quote below? Give your reasons. // (7.Gruplarla çalışın. Aşağıdaki alıntıya katılıyor musunuz? Nedenlerinizi söyleyin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

a. Look at the celebrities. Do you know what they are into? Guess and write their hobbies under the correct photos. // (a.Ünlülere bakın. Neyle uğraştıklarını biliyor musun? Hobilerini tahmin edin ve doğru fotoğraflar altına yazın.)
b. Now, check your answers and tell the hobby that attracts you most. // (b.Şimdi cevaplarınızı kontrol edin ve sizi en çok çeken hobiyi anlatın.)
2.Work in groups of three. Read your given paragraph and match the words with their definitions. // (2. Üçlü gruplar halinde çalışın. Verdiğiniz paragrafı okuyun ve kelimeleri tanımları ile eşleştirin.)
11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları
3.Read the texts and write the correct names. // (3.Metinleri okuyun ve doğru ismi yazın.)
4.Read the texts again. Write true (T) or false (F). Correct the false ones. // (4.Metinleri tekrar okuyun. Doğru (T) veya yanlış(F) yaın. Yanlış olanı düzeltin.)
5. Read the statements below. Choose a sentence about Wim and rewrite it without changing the meaning. // (5.Aşağıdan bir cümle seçip aynı anlama gelen bir cümle yazınız.)
11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları
6 a. Search the Net about a talented person. Find information about the following facts// (6.Yetenekli bir kişi hakkında internette arama yapın. Aşağıya bu kisi hakkında paragraf yazın.)
b. Now, write a paragraph about the person you’ve searched for and make a presentation in the class. // (b. Şimdi, aradığınız kişi hakkında bir paragraf yazın ve sınıfta bir sunum yapın.)
Walt Disney
Her had an extraordinary capacity to think spatially, to create, perform, and to improve on everything. Disney was able to come up with with novel ideas using pictures to the exclusion of linear thinking language. // Walt Disney
(Mekansal düşünmek, yaratmak, gerçekleştirmek ve her şeyi geliştirmek için olağanüstü bir kapasiteye sahipti. Disney doğrusal düşünme dilini dışlamak için resimleri kullanarak yeni fikirler ortaya koymayı başardı.)
Game Time! Play “True or False”. // (Oyun zamanı! Doğru veya yanlış oynayın.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu